Материјализацијата на објектот претставува комбинација на елементи кои истовремено ги задоволуваат ISO стандардите за квалитет, заштеда на енергија и зачувување на околината и секако, одат во полза на создавање на современо архитектонско-композиционо решение кое плени со својата функција и изглед.

08 Четворособен

ВКУПНА ПОВРШИНА НА СТАН 99m2

10 Четворособен

ВКУПНА ПОВРШИНА НА СТАН 102m2

11 Четворособен

ВКУПНА ПОВРШИНА НА СТАН 102m2

15 Четворособен

ВКУПНА ПОВРШИНА НА СТАН 86m2

02 Трособен

ВКУПНА ПОВРШИНА НА СТАН 80m2

01 Трособен

ВКУПНА ПОВРШИНА НА СТАН 65m2

04 ТРОСОБЕН

ВКУПНА ПОВРШИНА НА СТАН 89m2

06 Трособен

ВКУПНА ПОВРШИНА НА СТАН 90m2

07 Двособен

ВКУПНА ПОВРШИНА НА СТАН 45m2

09 Двособен

ВКУПНА ПОВРШИНА НА СТАН 70m2

03 Двособен

ВКУПНА ПОВРШИНА НА СТАН 47m2

05 Двособен

ВКУПНА ПОВРШИНА НА СТАН 47m2

13 Двособен

ВКУПНА ПОВРШИНА НА СТАН 63m2

14 Двособен

ВКУПНА ПОВРШИНА НА СТАН 63m2

16 Еднособен

ВКУПНА ПОВРШИНА НА СТАН 31m2

12 Петособен

ВКУПНА ПОВРШИНА НА СТАН 117m2

УСЛОВИ ЗА КУПОПРОДАЖБА

Инвеститорот се обврзува и гарантира за безбедноста во купопродажбата, при што купувачот на предметниот имот добива завршен продукт, согласно инвестиционо – техничката документација, важечките прописи, нормативите и стандардите за изградба на овој вид работи. Дадените димензии и површини на становите се проектантски и се ориентациони. Tочната квадратура ќе биде одредена на лице место по извршен премер од овластен геодет. Цената на предметот на продажба се определува врз основа на договор, што значи дека инвеститорот ќе му го предаде на купувачот предметниот стан комплетно завршен, комплетно легален и во кoмплетно исправна состојба.

Контакт